Projekt VZKAS byl založen na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v roce 2009 členy katedry pod odbornou garancí jejího vedoucího, doc. PhDr. Vladimíra Řehana, CSc. Zakládajícími členy jsou bývalí pracovníci již úspěšně dokončeného projektu A nebo..., který byl zaměřen na vzdělávání školních metodiků prevence. Hlavní motivací vzniku projektu byla snaha o zlepšení možností výuky psychologie na naší alma mater a vytvoření podmínek k většímu zapojení studentů a členů katedry do výzkumné činnosti.


Vedoucí projektu - PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

dolejsmartin(at)seznam.cz


Narodil se a prvních 18 let žil v Západních Čechách. V Chebu absolvoval osmiletou základní školu a v textilním městě Aši střední průmyslovou školu textilní. V roce 2007 ukončil studium jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v následujících letech na téže katedře studoval postgraduální program, který ukončil v roce 2010. Disertační práce nese název „Včasná efektivní diagnostika rizikového chování u adolescentů“.  V letech 2005 až 2007 byl členem týmu „A nebo…“, který realizoval akreditované vzdělávání školních metodiků prevence v Olomouckém kraji.  Od roku 2009 je koordinátorem v evropském projektu „Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc“ a také vedoucím projektového týmu „Vzdělávání a zvyšování kompetenci pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postragraduálních studentů“. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v oblasti kvantitativní, kvalitativní metodologie, konstrukce psychodiagnostických metod a psychologického výzkumu.Projektová manažerka: PhDr. Eva Maierová

MaierovaEva(at)seznam.cz

 

 

Zdravím všechny návštěvníky internetových stránek našeho projektu. Jmenuji se Eva Maierová, pocházím z Poličky, kde jsem studovala víceleté gymnázium. V současné době jsem postgraduálním studentem klinické psychologie na FF UP v Olomouci.  Jsem zaměstnancem Sdružení Podané ruce,o.s., kde pracuji druhým rokem jako terénní pracovník s uživateli drog, současně pracuji jako psycholog v ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče (gamblery). Nyní jsem ve výcviku Psychoterapie a poradenství zaměřené na klienta, Institutu PCA Brno. Mezi mé osobní zájmy patří turistika, plavání, tenis, četba, cestování a hudba .


Vedoucí metodologicko-statistického modulu + asistent vedoucího – Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

miroslav.charvat(at)email.cz


V současné době působí jako pedagogický a vědecký pracovník na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu, adiktologii nealkoholových drog a experimentální psychologii. Realizuje adiktologické výzkumy a spolupracuje na nich (primární prevence, analýzy potřeb, regionální studie), specializuje se zejména na kvalitativní výzkumné metody. Věnuje se též lektorské činnosti na kurzech věnovaných prevenci rizikového chování. Má několikaleté zkušenosti s projektovým managementem a vedením malých týmů (NNO sektor, evropské projekty). Je též zaměstnancem Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracuje jako psycholog v ambulanci a poradně se specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling).


Asistent vedoucího metodologicko-statistického modulu - Mgr.Simona Cakirpaloglu, PhD.

simonacakir(at)yahoo.com

Narodila se v roce 1979 v hlavním městě Makedonie, v Skopje, kde vyrůstala a bydlela do svých 16 let. V roce 1995 se přestěhovala do Olomouce, kde vystudovala gymnázium a v roce 2003 obor psychologie na FF UP. Následovalo 3 leté postgraduální studium klinické psychologie, které bylo úspěšně završeno v roce 2007. V současné době působí jako odborný asistent na katedře psychologie v Olomouci. Vyučuje zde sociální komunikaci, sociální psychologii, kulturní antropologii a vede semináře ze statistických metod. Jejím velkým koníčkem je cestování a studium cizích jazyků.


Vedoucí jazykového modulu a nově i Modulu prezentační dovednosti, publikování a eticko-právní oblast  - Mgr. Aleš Neusar

 ales(at)neusar.cz

V projektu VZKAS pracuji jako vedoucí modulu odborná angličtina, který je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností (psaní odborného textu, prezentace v angličtině, výslovnost, převod výzkumných metod a odborné pojmosloví). Můj hlavní pracovní poměr je v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (pozice výzkumník). Odborně mne zajímá téma introspekce, vybavování vzpomínek z paměti, psychologie dotazování, výzkumná metodologie, prevence sociálně nežádoucích jevů na školách a kvalita výuky psychologie. Do konce roku 2007 jsem pracoval jako psycholog v Poradně pro rodinu v Olomouci a pro projekt „A nebo…“ na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, který vzdělával metodiky prevence na ZŠ a SŠ.


Vedoucí modulu projektový management – PhDr. Matůš Šucha, Ph.D.

matus.sucha(at)upol.cz

Narodil se roku 1980 v Bratislavě, psychologii absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterský titul získal v roce 2004, titul PhDr. v roce 2006, titul Ph. D. v roce 2008. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na své alma mater. V rámci katedry působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce“, v prezenčním studiu vyučuje předměty z oblasti psychologie práce a řízení, dopravní psychologie a managementu. Předměty z oblasti psychologie práce a managementu přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování. Je řádným členem Asociace dopravních psychologů ČR a řádným členem České asociace psychologů práce a organizace. V současnosti je v pětiletém výcviku integrativní skupinové psychoterapie.


Asistent vedoucího modulu projektový management – PhDr. Klára Bendová

klara.bendova(at)upol.cz


Absolventka magisterského jednooborového studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní studentka doktorského studia. Na katedře psychologie vyučuje předměty Zážitková pedagogika, Interakční psychologický výcvik a s PhDr. Matúšem Šuchou, PhD. se podílí na výuce Projektového řízení a Týmové spolupráce. Odborně se specializuje na pracovní psychologii. Od roku 2002 pracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů a od roku 2006 působí jako lektorka manažerských kurzů a teambuildingových programů.


Redaktor webu - Mgr. Jan Haase

jan.haase(at)centrum.cz

Narodil se roku 1982 v Praze, kde žil do svých 19 let. V roce 2008 absolvoval obor psychologie na FF UP v Olomouci. Pracoval v Centru duševního zdraví v Jeseníku. Zde se mimojiné věnoval Cogmed tréninku pracovní paměti a biofeedbacku, v obou metodách je certifikovaných terapeutem. Nyní pracuje coby psycholog v PL Horní Beřkovice na režimovém oddělení léčby závislostí mužů a zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi v Praze a v Roudnici nad Labem. Je v předatestační přípravě a ve výcviku gestalt psychoterapie. Volno tráví rád ve společnosti přátel, při hudbě i v přírodě. Redakci webu a další podporu zajišťoval v minulosti v projektu "A nebo...". V diplomové práci se zabýval narativním výzkumem Freetekno komunity.