Změny v PGS

Vážené kolegyně a kolegové,
v příloze Vám zasílám důležité změny, které se týkají postgraduálního studia. Žádám především studentky a studenty 1. ročníků, aby věnovali pozornost, první příloze! Druhá příloha se týká odevzdávání disertační práce a přípravy na závěrečnou zkoušku, zde se prosím soustřeďte na stranu 12: Kontrolní list pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku. K dispozici je rovněž níže uvedený link, který odkazuje na změny ve zkušebním řádu, některé se pochopitelně dotknou i Vás. Věnujte pozornost zejména stranám 14 až 21 (níže uvedený link). Připomínám, že zásadní a pro orientaci klíčové jsou uvedené přílohy!
Srdečně Vás zdravím.
Martin Kupka (585 633 515) - koordinátor PGS, Katedra psychologie

 

Příloha 1: Zápis z jednání oborových rad PGS 28.2.2012

Příloha 2: Směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu UPOL ze dne 1.7.2011


Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

 

  Jedná se o aktualizovanou verzi platnou od školního roku 2011/2012!

 

(Celý text je k dispozici ke stažení zde.)

 

Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v oborech klinická a pedagogická psychologie.

 

Informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách FF UP:
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/doktorske-studium-phd/prijimaci-rizeni/

 

Další podrobné informace vám může zprostředkovat Hana Růžičková, referentka pro vědu a doktorské studium, tel.: 58 563 3013, email: vvz(at)ffnw.upol.cz, hana.ruzickova(at)upol.cz

 

Informace o průběhu studia a studijních povinnostech na FF UP naleznete zde:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/

 

Veškeré formuláře týkající se doktorského studia můžete stáhnout na této stránce:

http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/formulare-vav/#c19467

 

V rámci katedry psychologie se s dotazy a nejasnostmi můžete obracet na koordinátora DSP, kterým je Mgr. Martin Kupka, Ph.D. tel.: 58 563 3502, email: martin.kupka(at)upol.cz

 

Od školního roku 2011/2012 (tj. od 1. 9. 2011) platí na katedře psychologie pro všechny přijaté studenty DSP (jak v interní tak externí formě) následující informace a požadavky. Tabulka uvádí celkový přehled všech studijních povinností s vazbou na kreditní systém. Detailní informace jsou poté rozvedeny dále v textu.

 

Doktorský studijní program Katedry psychologie FF UP
Celkem 180 kreditů

Základní studijní povinnosti:

120 kreditů

Předepsané zkoušky
v rámci DSP
60 kreditů

Zkouška z psychologie osobnosti
10 kreditů

Zkouška z metodologie
10 kreditů

Zkouška z filozofie
15 kreditů

Zkouška z cizího jazyka
15 kreditů

Zkouška dle profilace 10 kreditů

a) Klinická psychologie

b) Pedagogická psychologie

 

 

 

Účast na výběrových přednáškách a seminářích

6 kreditů

 

a) klinické workshopy – povinnost navštívit min. 4 za studium

b) pedagogické workshopy – povinnost navštívit min. 4 za studium

MMS: Modul metodologicko-statistický
8 kreditů

Prezenční kurzy MMS
a E-learning
(celkem min. 70% z 64 bodů v modulu, tj. 45 bodů)

MPM: Modul projektový management
8 kreditů

Prezenční kurzy MPM
a E-learning

(celkem min. 70% z 64 bodů v modulu, tj. 45 bodů)

M3P: Modul pedagogických,

publikačních a prezentačních dovedností

8 kreditů

Prezenční kurzy M3P

a E-learning      

(celkem min. 70% z 64 bodů v modulu, tj. 45 bodů)

Obhájená disertační práce
15 kreditů

Státní doktorská zkouška dle profilace (klinická či pedagogická psych.)
15 kreditů

Vědecko-výzkumná aktivita (VVA):
60 kreditů
(detailnější rozpis níže)

1) Grantové aktivity

20 kreditů

2) Aktivní účast na konferenci
20 kreditů

3) Publikační činnost
20 kreditů

 

 

Předepsané zkoušky v rámci DSP

V průběhu prvního roku studia jste povinni vykonat nejméně jednu z pěti předepsaných zkoušek, ve druhém roce studia jsou povinné další dvě zkoušky. V posledním roce studia lze vykonat poslední dvě zkoušky, i když je vhodné složit všechny předepsané zkoušky co nejdříve, aby Vám zbyl čas na zpracování disertace. Přípravné konzultace s examinátory a termíny zkoušek si, prosím, dojednávejte individuálně.

Spolu s dekretem o přijetí jste obdrželi také „Výkaz o studiu“, do kterého Vám budou

examinátoři zapisovat výsledky zkoušek. Dále budou Vaše zkoušky stejně jako ostatní splněné povinnosti zapisovány examinátory a garanty do systému STAG. S tím souvisí i průběžná kontrola průběhu studia. Školitel každoročně podává oborové radě zprávu o průběhu studia a ta pak doporučí nebo zamítne pokračování ve studiu.             

 

Zkouška z psychologie osobnosti

Psychologii osobnosti zkouší Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

tel.: 58 563 3517, email: panajotis.cakirpaloglu(at)upol.cz

 

Zkouška z metodologie

                Metodologii zkouší Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.,
tel.: 58 563 3523, email: miroslav.charvat(at)upol.cz

 

 

Zkouška z pedagogické psychologie (v průběhu studia)

Státní doktorská zkouška z pedagogické psychologie (v rámci závěrečné zkoušky)

Odborná zkouška dle vaší profilace se řídí vypsanými „megaokruhy“ (základní oblasti dané psychologické specializace), z nichž dva student volí pro dílčí zkoušku během studia, další dva jsou předmětem závěrečné veřejné státní doktorské zkoušky.

 

Zkoušející pedagogické psychologie:

Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. tel.: 58 563 3504, email: zdenek.vtipil(at)upol.cz nebo vtipilz(at)ffnw.upol.cz.

 

Zkouška z klinické psychologie (v průběhu studia)

Státní doktorská zkouška z klinické psychologie (v rámci závěrečné zkoušky)

Platí totéž co u pedagogické psychologie. Megaokruhy si můžete vyžádat u zkoušejících.

 

Zkoušející klinické psychologie:

1. až 4. okruh - PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., tel.: 58 563 3593, email: martin.lecbych(at)upol.cz.

5. okruh (Dětská klinická psychologie) - doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Tel.: 58 563 3522, email: irena.sobotkova(at)upol.cz.

 

 

                Státní doktorská zkouška z filozofie

Doktorskou zkoušku z cizího jazyka musí doktorští studenti vykonat na Katedře filozofie FF UP. Požadavky k doktorské zkoušce z filozofie pro studenty Ph.D., jejichž hlavním oborem není filozofie, jsou následující. Uchazeč si volí jednu ze tří možností:

 

                1. Zkoušku z dějin evropské a americké filozofie; základní doporučenou literaturou jsou nějaké dějiny filozofie, např. H. J. Störig, Malé dějiny filozofie a Filosofický slovník (kolektiv autorů), Olomouc 1998 (druhé vydání); u zkoušky se vyžaduje četba primární filozofické literatury (v přiměřeném rozsahu).

                2. Napsat esej na filozofické téma, jež je blízké odbornému zaměření studenta (téma eseje je třeba dohodnout s examinátorem); ústní zkouška vychází z problematiky tohoto eseje.

                3. Překlad cizojazyčné stati některého filozofa podle vlastního výběru doktoranda (volbu stati je třeba dohodnout s examinátorem), která nebyla doposud přeložena do češtiny; překlad je doplněn vlastním doktorandovým komentářem. Zkouška se týká filozofických problémů překladu a jeho širších filozofických souvislostí.

               

                Podrobnosti o zkoušce (volbu tématu, volbu textu k překladu, rozsah zkoušky, termín zkoušky apod.) jakož i její realizaci lze sjednat (podle konkrétních dispozic zkoušejících) u následujících členů katedry: Pavel Hobza, Ph.D. (pavel_hobza(at)hotmail.com), Jozefu Matula, Ph.D. (jozef.matula(at)centrum.cz), PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. (vodesil(at)ffnw.upol.cz), Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (karel.sebela(at)upol.cz) a Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. (m-j(at)email.cz).

                Informace mohou být aktualizovány, doporučujeme proto ověřit si je na stránkách Katedry filozofie http://www.kfil.upol.cz/postgradualni-studium/pozadavky-ke-zkouskam.

 

 

Státní doktorská zkouška z cizího jazyka

                Doktorskou zkoušku z cizího jazyka musí doktorští studenti vykonat na Katedře aplikované lingvistiky (dále i KAL). KAL v rámci doktorských studijních programů na FF UP garantuje zkoušky z anglického, německého a francouzského jazyka. Všechny důležité informace jako například požadavky ke zkoušce, termíny, tutoriály naleznete přímo na stránkách KAL, www.kal.upol.cz, pod jednotlivými jazykovými sekcemi. Doporučujeme tedy se s těmito informacemi detailně seznámit dříve, než se na zkoušku přihlásíte. Zájemci o zkoušku z anglického a německého jazyka obdrží u zápisu k doktorskému studiu v I. ročníku Registrační kartu, kterou vyplní a neprodleně odevzdají na oddělení vědy. V případě zápisu v jiném než řádném termínu si Registrační kartu vyžádejte na oddělení vědy nebo stáhněte na stránkách KAL. Registrační karta neslouží jako přihláška k samotné zkoušce, student je povinen se ke zkoušce přihlásit přímo u předsedů zkušebních komisí a dále se řídit dle jejich pokynů. Katedra aplikované lingvistiky FF UP též pořádá tutoriály pro účastníky doktorandského studia, kteří se chtějí zapsat na zkoušku z anglického jazyka. Bližší informace naleznete na stránkách www.kal.upol.cz/akademicka-anglictina.

 

 

Účast na výběrových přednáškách a seminářích

                Odborné semináře se konají s minimální frekvencí dva za semestr, tj. jeden pro každý obor za semestr (některé semináře jsou společné). Každý student DSP má povinnost za celé studium navštívit minimálně čtyři workshopy z klinické, respektive pedagogické psychologie, dle své profilace. Student za účast na těchto workshopech obdrží celkem 6 kreditů potřebných ke zdárnému ukončení studia. V rámci seminářů se snažíme zvát renomované odborníky z oblasti psychologie z jiných pracovišť.

 

 

 

MMS: Modul metodologicko-statistický

                Znalosti a dovednosti z oblasti metodologie výzkumu a statistiky patří do základní výbavy absolventa doktorského studia a jsou klíčové pro budoucí úspěšnou vědeckou práci. Jejich osvojení prokazuje každý adept na Ph.D. při tvorbě výzkumného záměru, během realizační fáze výzkumu a samozřejmě při obhajobě své disertační práce. V modulu posluchačům pomáháme zorientovat se v této oblasti jak přehledově do šíře, tak i prakticky do hloubky na příkladu konkrétních individuálních záměrů. Získané kompetence lze využít i pro kritické zhodnocení již realizovaných výzkumů v rámci rešerší či meta-analýz v duchu „evidence-based“ přístupu. Garantem modulu je Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

 

MPM: Modul projektový management

                V rámci modulu projektový management (MPM) se posluchači po teoretické i praktické stránce seznámí se způsobem řízení projektů podle standardů Mezinárodní asociace projektového managementu (IPMA). Projektové řízení představuje způsoby rozplánování a realizace složitých, zpravidla jednorázových akcí (může se jednat o projekt realizace výzkumu, přípravy diplomové práce nebo třeba řízení grantového projektu), které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů při nejlepší možné kvalitě. Zaměření přípravy v modulu, lze též charakterizovat jako předávání dovednosti v účinném a efektivním dosahování významných změn. Garanty modulu jsou PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. a PhDr. Klára Bendová.

 

M3P: Modul pedagogických, publikačních a prezentačních dovedností

Dobrý výzkum tvoří nejen jeho kvalita, ale i schopnost výzkum publikovat a srozumitelně sdělit své myšlenky odborné veřejnosti. Modul se proto věnuje zejména tématu, jak prezentovat efektivně výsledky své badatelské činnosti ve formě publikace, konferenčního příspěvku či běžné přednášky (je úzce propojen s modulem MOA). Modul je veden praktickou formou (např. nácviky před kamerou). Každý z účastníků má možnost rozvíjet se v oblasti, která je pro něj klíčová – např. tvorba posteru, konferenčního abstraktu, psaní článku, prezentace v ppt, to vše i s vazbou na odbornou angličtinu. Součástí přípravy jsou i lekce v eticko-právní oblasti, používání citačního software či hledání v databázích. Cílem tohoto modulu je též rozvíjet pedagogické dovednosti doktorandů. Garantem modulu je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. a odborným lektorem Mgr. Aleš Neusar, email: a.neusar(at)seznam.cz.

 

U všech modulů je potřeba splnit předepsaný počet bodů (pozor, neplést s kredity), které lze získat jak prezenčními kurzy, tak E-learningovými lekcemi a úkoly. Celkem musí studenti splnit v každém modulu min. 70 %, tj. 45 bodů z celkového počtu 64 bodů.

 

Termíny a sylaby odborných seminářů a kurzů v rámci modulů budou vždy včas zveřejněny na webových stránkách projektu VZKAS www.vzkas.upol.cz a též na nástěnce projektu VZKAS ve druhém patře na katedře psychologie, můžete být též informováni i prostřednictvím emailu. Webové stránky projektu obsahují kompletní informace související s jeho realizací, zejména tedy přehled o všech pořádaných akcích. Studenti se zde přihlašují na prezenční vzdělávací kurzy jednotlivých modulů, odborné semináře či konference. Mají též přehled o akcích, které již proběhly. Významnou součástí webu je e-learningový systém fungující na platformě Moodle. E-learning představuje výukovou oporu kopírující strukturu modulů, dále obsahuje podrobnější informace k výuce a studenti zde v jednotlivých lekcích plní úkoly, komunikují s lektory a vyplňují kontrolní testy znalostí.

V případě dotazů ohledně systému výuky v rámci DSP můžete kontaktovat PhDr. Martina Dolejše, Ph.D. tel.: 58 563 3523, email:  martin.dolejs(at)upol.cz nebo Mgr. Miroslava Charváta Ph.D. tel.: 58 563 3523, email: miroslav.charvat(at)upol.cz

 

 

Vědecko-výzkumná aktivita (VVA)

 

Získané kredity se zapisují do systému STAG až jako celek, tj. po získání všech 60 kreditů dle předepsané struktury. Student je povinen jejich splnění doložit garantovi VVA (například předložením certifikátů, sborníků atp.). Garantem VVA je doc. PhDr. Irena Sobotková, Ph.D.

1) Grantové aktivity

(celkem max. 20 kreditů)

 

Hlavní řešitel

 

Spoluřešitel

Výzkumné granty (GA ČR)

20 kreditů

15 kreditů

Další výzkumné granty (IGA, MŠMT)

15 kreditů

10 kreditů

Ostatní granty (např. ESF)

10 kreditů

5 kreditů

 

Kredity z grantové aktivity jsou jako jediné nahraditelné (částečně nebo zcela) jinými formami VVA, tj. do bodu 1 se dají převést kredity získané navíc v bodech 2 a 3.

Kredity získané navíc v grantových aktivitách se jinam převádět nedají.

Započítávat se bude pouze realizovaný (získaný) grantový projekt, nezapočítávají se tedy podané žádosti či nepřijaté projekty.

2) Aktivní účast na konferenci

(celkem min. 20 kreditů)

 

Ústní prezentace

 

Poster

Hlavní autor

Spoluautor

Hlavní autor

Spoluautor

Mezinárodní konference v zahraničí  (v Aj)

20 kreditů

15 kreditů

20 kreditů

15 kreditů

Mezinárodní konference a  konference s mezinárodní účastí v ČR (v Čj či Aj)

15 kreditů

10 kreditů

10 kreditů

5 kreditů

Celostátní konference v ČR

10 kreditů

5 kreditů

5 kreditů

5 kreditů

 

Aktivní účast na konferenci je povinná forma VVA. Kredity získané navíc v této kategorii se dají převést do Grantových aktivit (bod 1). Spoluautorství se též započítává.

3) Publikační činnost

(celkem min. 20 kreditů)

 

Hlavní autor

 

Spoluautor

Impaktovaný časopis (Čs. psychologie, Studia psychologica) + mezinárodní časopis

30 kreditů

25 kreditů

Recenzovaný časopis nebo sborník v databázi WOS

(E-psychologie, Adiktologie, PaPD, Psychologie pro praxi, Biograf aj.)

20 kreditů

15 kreditů

Skripta, kapitola v knize

10 kreditů

5 kreditů

 

Publikace jsou povinnou formou VVA. Kredity získané navíc v této kategorii se dají převést do Grantových aktivit (bod 1). Spoluautorství se též započítává.

 

Závěrečná zkouška

 

Studium Ph.D. je zakončeno veřejnou obhajobou disertační práce včetně reagování na dva nezávislé oponentské posudky a dále pak veřejnou státní doktorskou zkouškou dle oboru (klinická či pedagogická psychologie) před odbornou komisí, většinou doplněnou minimálně o jednoho oponenta disertační práce. Otázky však mohou klást i zúčastnění hosté. Termíny se stanovují individuálně dle možností katedry (většinou však ke konci letního semestru).

 

 

Obhájená disertační práce

 

Doktorská disertační práce je ústředním výstupem DSP. Její téma a výzkumný záměr jsou mj. předmětem přijímacího řízení. Tuto práci vypracováváte samostatně dle konzultací se svým školitelem. Jedná se o původní práci, která splňuje kritéria odbornosti a vědeckosti. Formální náležitosti nejsou sice taxativně stanoveny, ale jsou obdobné jako u diplomových prací (manuál bakalářských a diplomových prací, lze získat na portálu katedry). V oboru psychologie se předpokládá více než 100 stran výzkumné vědecké práce (jsou přípustné i teoretické práce na úrovni publikovatelné monografie o daném tématu s příslušnými mnohačetnými literárními odkazy). Další konkrétní požadavky stanovuje školitel, se kterým byste měli svůj postup pravidelně konzultovat. Během svého studia můžete být též vyzváni k tomu, abyste svůj záměr a postup na disertaci přednesli před členy katedry. Závěrečná obhajoba je veřejná. Řádný termín odevzdání je konec března. Podmínkou pro udělení doktorského titulu je též publikování výsledků práce v odborném tisku.

 

Ve Vašem studiu Vám přejeme mnoho úspěchů!

 

Členové katedry psychologie FF UP v Olomouci

 Dokumenty ke stažení

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu - ZDE


 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění - ZDE


Informace pro studenty v externí formě - vykazování publikační činnosti v OBD ZDE


Zápis z jednání oborových rad PGS 28.2.2012

Směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu UPOL ze dne 1.7.2011