Univerzita Karlova v Praze - Centrum adiktologie

Centrum adiktologie je odborné pracoviště pro výuku a výzkum různých forem lidského konání, jež mohou vést k vytvoření závislosti. Pracoviště sídlí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze, jejímž přednostou je Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Centrum adiktologie vede doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


Adiktologie je nově koncipovaný multidisciplinární obor zaměřený na prevenci a léčbu užívání návykových látek a jiných forem lidského – potenciálně závislostního – chování a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takového chování strádají. Obor se rozvinul v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie a sociální práce. Přičemž adiktologie zohledňuje i znalosti z dalších vědních oborů - z ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež determinují chování člověka.

 

Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří tři oblasti - (I) vysokoškolská výuka (nový bakalářský studijní obor), (II) výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených a (III) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru. 

 

Hlavní rolí partnera je externí evaluace projektu a předávání a výměna know-how při tvorbě dalšího vzdělávání akademických pracovníků.