Modul pedagogických, publikačních a prezentačních dovedností / 9M3P

Modul se zabývá rozvíjením pedagogických, publikačních a prezentačních dovedností. Jednotlivá témata jsou vzájemně propojena, neboť odborné poznatky je třeba nejen opublikovat, ale také prezentovat či předat ve srozumitelné formě studentům či laické veřejnosti. Cílem předmětu je podpořit účastníky zejména v odborném publikování a rozvinout jejich prezentační i pedagogické dovednosti. Většina činností v modulu je zaměřena prakticky a vyžaduje od studentů aktivní přístup během workshopů i přípravy na ně. Cílem předmětu je také sdílení obtíží (či dobré praxe), na které může student či pracovník v akademickém prostředí narazit (např. akademická prokrastinace) a vybavení účastníků potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní tyto obtíže překonávat.

Výuka v M3P obnáší celkem 64 bodů, z toho 36 bodů připadá na prezenční skupinovou výuku a 28 bodů na ostatní formy, e-learning, individuální konzultace a jiné. Z celkové bodové dotace modulu musí účastník splnit nejméně 70% tj. minimálně 45 bodů. Prezenční výuka bude probíhat v dvoudenních blocích vždy jednou za semestr. Další požadavky nalezne student v LMS Moodle projektu VZKAS se vstupem na stránkách www.vzkas.upol.cz


a) absolvovat prezenční výuku, minimálně v rozsahu dvou jednodenních workshopů
b) absolvování povinné části e-learningových aktivit před prezenční výukou
c) individuální konzultace (v případě potřeby)

Metody hodnocení:
- Docházka
- Analýza výkonů a vypracovaných úkolů studenta

Modul probíhá formou workshopů (prezenční výuka), e-learningu i osobních konzultací. Většina aktivit je prakticky zaměřena a vyžaduje přímé zapojení účastníků (nácvik před kamerou, práce s citačním softwarem, tvorba abstraktu). Před každým modulem je kladen důraz na důkladnou přípravu na modul (e-learning). Workshopy jsou přizpůsobeny individuální potřebám konkrétní skupiny.

Pedagogická část:
-    příprava na výuku
-    zpětná vazba studentům (průběžná i závěrečná)
-    náslechy v hodinách a zpětná vazba na výuku
Publikování:
-    tvorba odborného článku či jiné odborné publikace
-    tvorba disertační práce
-    publikování v anglickém jazyce
-    týmové psaní
-    citování a plagiátorství, citační software, práce s informačními zdroji
Prezentace:
-    tvorba konferenčního posteru
-    tvorba konferenční prezentace


Vyučující:
Mgr. Aleš Neusar


Literatura:
Základní:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed). Washington DC: American Psychological Association.

Sternberg, R. J. (2003, 2010). The Psychologist's Companion: A Guide to Scientific Writing for Students and Researchers (4th ed., 5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Rozšiřující:
Brause, R. S. (2000). Writing your doctoral dissertation: invisible rules for success. London: Falmer.

Bratková, E. (2008). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.

Goss-Lucas, S., Bernstein, D. A. (2004). Teaching psychology: A Step By Step Guide. London: Psychology Press.

Doporučená:
www.phrasebank.manchester.ac.uk – Akademické fráze v angličtině.
www.vyzkum.cz - informace o výzkumu v ČR, hodnocení vědeckého výkonu


Získané způsobilosti

  Absolvent získá tyto kompetence:
- zná publikační a etické normy
- umí používat odborný (vědecký) styl psaní
- umí vytvořit abstrakt, poster, přednášku a článek, chápe rozdíly mezi těmito způsoby prezentování, zná jejich silné a slabé stránky a umí je plně využít
- rozumí odborným termínům v anglickém jazyce
- ovládá základní principy efektivní výuky a přednášení